top of page

OPŠTI USLOVI POSLOVANJA

Ovim Opštim uslovima poslovanja uređuju se način i uslovi prodaje, odnosno postupak naručivanja, plaćanja, isporuke i reklamacije robe koju prodaje privredni subjekt JOVANA VUJINOVIĆ PR BOHODUŠA (Lovćenac; Matični broj: 67024940; PIB: 113712933;) (dalje: Prodavac).

Primena Opštih uslova poslovanja

Član 1

Opšti uslovi poslovanja su opšti akt kompanije Prodavca.

 

Na svaki pojedinačni ugovor o kupoprodaji zaključen u bilo kojoj formi, uživo ili putem Platforme primenjuju se ovi Opšti uslovi poslovanja Prodavca.

Prodaja putem Platforme

Član 2

Prodavac upravlja sajtom za elektronsku trgovinu putem kojeg plasira proizvode, a što predstavlja uslugu informacionog društva, i to na domenu www.bohodusa.com (dalje: Platforma)

 

Svaki korisnik Platforme ima pravo slobodnog pristupa Platformi, kao i kupovine putem iste. Kada korisnik putem Platforme zaključi ugovor o kupoprodaji za pojedinačni proizvod on postaje kupac.

 

Kupac (odnosno potrošač) ima sva prava u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača.

 

Da bi korisnik pristupio Platformi nije potrebno da napravi profil.

 

Svaki korisnik da bi zaključio ugovor o kupoprodaji mora da se usaglasi sa Uslovima korišćenja sajta (Platforme) i sa Politikom privatnosti.

Narudžbina

Član 3

Proizvodi mogu biti naručeni putem Platforme.

 

Kupac izražava svoju volju za kupovinom proizvoda slanjem narudžbine.

 

Narudžbina putem Platforme je konačna kada je kupac potvrdi putem imejla. U tom momentu se smatra da je ugovor o kupoprodaji zaključen.

 

Prodavac može blokirati određenu narudžbinu, ukoliko nije u mogućnosti izvršiti isporuku. U tom slučaju prodavac će obavestiti kupca o blokadi narudžbine imejlom, sa naznakom isporuke ostalih proizvoda. Za proizvod za koji je blokirana narudžbina, Prodavac će obavestiti kupca da li je narudžbina blokirana na neodređeno vreme ili do određenog roka, a kupac će moći da odustane od narudžbine ili da zadrži narudžbinu aktivnom.

 

U slučaju da nakon izvršene narudžbine bude utvrđeno da je omaškom na Platformi, u odnosu na poručeni proizvod, označena pogrešna cena, Prodavac će nastojati da kupca u što kraćem roku obavesti o učinjenoj grešci i tačnom iznosu cene koja je za poručeni proizvod važila u trenutku slanja narudžbine. U tom slučaju kupac ima pravo da poručeni proizvod plati prema ispravnoj ceni ili da odustane od narudžbine.

 

Prodavac zadržava pravo da odbije narudžbine za koje smatra da nisu učinjene za ličnu upotrebu. Kupci koji imaju nameru da naruče robu u većoj količini, mogu se javiti Prodavcu na sledeći imejl: info@bohodusa.com

Dostava

Član 4

Dostava se vrši na adresu koju je kupac naznačio da želi da dostava bude izvršena, a putem kurirskih službi.

 

Proizvodi se dostavljaju na teritoriji Republike Srbije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore.

 

Okvirni rok isporuke je od tri do pet dana. Ukoliko Prodavac ne obezbedi isporuku u roku od 15 dana, kupac može putem imejla odustati od narudžbine bez posledica, a novac će mu biti vraćen u punom iznosu.

 

Troškovi dostave se plaćaju po dostavi i po težini paketa, a sledeći link predstavlja cenovnik dostavne službe: za R. Srbiju, za Crnu Goru i Bosnu i Hercegovinu.

 

Troškove dostave snosi kupac.

 

Naručena roba se dostavlja do ulaza u stambeni objekat. Ukoliko se radi o stambenoj zgradi, dostavljač nije obavezan da nosi robu do sprata na kojem se nalazi kupac, već do ulaza u zgradu.

 

Proizvodi se pakuju tako da se u uobičajenim uslovima transporta ne mogu oštetiti.

 

Kupac je dužan da prilikom preuzimanja robe pregleda istu i proveri da li postoje eventualna oštećenja, te bez odlaganja reklamira dostavnom radniku koji je robu dostavio, odnosno da odbije da preuzme pošiljku na kojoj su vidljiva spoljna oštećenja.

 

Rok za podnošenje reklamacije na oštećenje u transportu je 24h od trenutka preuzimanja robe.

 

Prilikom prijavljivanja reklamacije na oštećenje pošiljke potrebno je poslati broj maloprodajnog računa ili porudžbine, kao i slike oštećenja i slike ambalaže proizvoda sa svih strana, a na imejl info@bohodusa.com

 

Kupac prilikom preuzimanja robe potpisuje otpremnicu, koju dostavna služba preuzima.

 

Rizik od propasti ili oštećenja stvari je na Prodavcu, sve do momenta kada dostavna služba ne preda robu kupcu. Od tog momenta rizik od propasti ili oštećenja stvari prelazi na kupca.

Plaćanje

Član 5

Kupac će platiti kupoprodajnu cenu za proizvod koji mu se dostavlja u momentu preuzimanja stvari, odnosno u momentu dostave stvari.

 

Ukoliko kupac odbije plaćanje kupoprodajne cene, predmet kupoprodaje neće biti predat, već će biti vraćen Prodavcu.

Cene

Član 6

Cene iskazane na Platformi su maloprodajne cene i iskazane su za svaki proizvod pojedinačno.

 

Cene su izrađena u valuti srpski dianr (RSD). Cene mogu biti konvertovane u euro ili konvertibilnu marku za kupce sa stranih tržišta.

 

Cene koje su snižene, sadrže informacije o sniženju cene.

 

Istaknute cene na Platformi, važe isključivo za kupovinu putem sajta.

Odustanak od ugovora

Član 7

Kupac ima pravo da odustane od ugovora zaključenog na daljinu ili izvan poslovnih prostorija u roku od 14 dana.

 

Kupac odustaje od pojedinačnog ugovora o kupoprodaji tako što popuni Obrazac za odustanak, te isti pošalje na imejl: info@bohodusa.com.

 

Kupac je dužan da vrati robu trgovcu, bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao obrazac za odustanak. Smatraće se da je roba vraćena u roku ako je kupac poslao robu pre isteka roka od 14 dana od trenutka slanja obrasca za odustanak. Moguće je vratiti samo proizvode koji su nekorišćeni, neoštećeni, sa svim delovima i dodacima, i po mogućnosti u originalnoj ambalaži, sa pratećom dokumentacijom.

 

Po prijemu proizvoda utvrdiće se da li je proizvod ispravan i neoštećen. Ukoliko se utvrdi da je nastupila neispravnost ili oštećenja proizvoda krivicom kupca, povrat robe će biti odbijen i proizvod će biti vraćen kupcu na njegov trošak. Uz proizvod kupac šalje i neoštećenu ambalažu proizvoda.

 

Troškove transporta prilikom jednostranog raskida kupoprodajnog ugovora snosi kupac. Ukoliko neki od gore navedenih zahteva ne bude ispunjen Prodavac neće biti u mogućnosti da prihvati zahtev. Prodavac će najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana prijema obrasca za odustanak od kupovine proizvoda korisniku vratiti iznos koji je primio po osnovu narudžbine/maloporodajnog računa. Prodavac može da odloži povraćaj sredstava dok ne dobije robu koja se vraća, ili dok kupac ne dostavi dokaz da je poslao robu Prodavcu.

 

U slučaju odobrenja povrata sredstava od strane Prodavca, ista će biti vraćena kupcu na isti račun sa kojeg je plaćanje prvobitno izvršeno. Kupac umesto vraćanja sredstava može tražiti zamenu za proizvod iste vrednosti ili uz doplatu uzeti skuplji proizvod.

Reklamacije

Član 8

Kupac ima pravo na reklamaciju robe u sledećim slučajevima:

  • Isporuka robe koju nije naručio (nesaobraznost);

  • Isporuka robe koja ima grešku ili oštećenja koja nisu nastala u transportu;

  • Ostali slučajevi u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača.

 

U skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača, Prodavac odgovara za nesaobraznost robe koju prodaje u periodu od dve (2) godine od datuma kupoprodaje proizvoda. U slučaju nesaobraznosti robe, troškovi dostave padaju na Prodavca.

 

Odgovornost Prodavca ne postoji ako isporučen proizvod:

  • Odgovara opisu, modelu ili uzorku, koji je Prodavac dao putem Platforme;

  • Ima svojstva potrebna za naročitu upotrebu za koju je kupac nabavio, a koja je bila poznata Prodavcu, ili mu je morala biti poznata u vreme zaključenja kupoprodajnog ugovora;

  • Ima svojstva potrebna za redovnu upotrebu robe iste vrste;

  • Po kvalitetu i funkcionisanju odgovara onome što je uobičajeno kod robe iste vrste i što kupac može osnovano da očekuje s obzirom na prirodu robe i javna obećanja o posebnim svojstvima robe datim od strane Prodavca, a naročito ako je obećanje učinjeno putem oglasa ili na ambalaži robe.

 

Period saobraznosti artikala koji se smatraju potrošnom robom može biti manji od 24 meseca.

Postupak reklamacije

Član 9

Kupac može izjaviti reklamaciju zbog nesaobraznosti robe i zbog pogrešno obračunate cene i drugih nedostataka elektronskim putem, na imejl adresu: info@bohodusa.com

 

Uz reklamaciju koja sadrži opis nesaobraznosti kupac prilaže račun, kopiju računa ili drugi dokaz o kupovini.

 

Prodavac organizuje kurirsku službu da preuzme proizvod koji je predmet reklamacije sa adrese na teritoriji Republike Srbije, koju sam kupac odredi. Kupac može i samostalno dostaviti proizvod Prodavcu na adresu sedišta prodavca.

 

Prodavac je dužan da u roku od osam (8) dana od dana prijema reklamacije odgovori na reklamaciju sa odlukom o tome da li istu prihvata ili odbija. Ukoliko Prodavac prihvati reklamaciju ujedno će se izjasniti o roku predloženom za rešavanje reklamacije. Ukoliko Prodavac ne odgovori u datom roku, smatraće se da je odbio reklamaciju

Vansudsko rešavanje spora

Član 10

Potrošački spor može da se reši vansudskim rešavanjem potrošačkog spora. Vansudsko rešavanje potrošačkog spora obavlja se na transparentan, efikasan, brz i pravičan način pred telom za vansudsko rešavanje sporova (delje: “Telo).

 

Nadležno ministarstvo sačinjava listu tela i javno je objavljuje na sledećoj internet adresi: https://mtt.gov.rs/tekst/2306/zastita-potrosaca.php
 

Uslov za pokretanje postupka pred Telom od strane kupca je taj da je prethodno izjavio reklamaciju ili prigovor trgovcu.

 

Predlog za vansudsko rešavanje spora može se podneti u roku od godinu dana od dana podnošenja reklamacije Prodavcu.

 

Prodavac je obavezan da učestvuje u postupku vansudskog rešavanja potrošačkog spora pred Telom.

 

Vansudsko rešavanje potrošačkog spora može trajati najduže 90 dana od dana podnošenja predloga.

 

Svaka strana u potrošačkom sporu plaća svoje troškove. Rad Tela je besplatan za stranke u postupku vansudskog rešavanja potrošačkog spora.

 

Pokretanje i vođenje postupka za vansudsko rešavanje potrošačkog spora ne isključuje i ne utiče na ostvarivanje prava na sudsku zaštitu, u skladu sa zakonom. Učešće potrošača u vansudskom rešavanju spora ne utiče na pravo potrošača da zahteva naknadu štete u sudskom postupku.

 

Zastarevanje i prekluzivni rokovi ne teku u toku postupka vansudskog rešavanja potrošačkog spora, a počinju ponovo da teku istekom petnaestog dana od dana okončanja ovog postupka.

Nediskriminaciona klauzula

Član 11

Platforma omogućava svim zainteresovanim fizičkim licima jednak pristup servisu i uživanje u pogodnostima koje Platforma pruža bez diskriminacije, neposredne ili posredne, po bilo kom osnovu, a naročito po osnovu rase, pola, nacionalne pripadnosti, društvenog porekla, rođenja, veroispovesti, političkog ili drugog uverenja, imovnog stanja, kulture, jezika, starosti i psihičkog ili fizičkog invaliditeta.

Promena uslova korišćenja

Član 12

Prodavac kao vlasnik Platforme zadržava pravo da promeni ovaj dokument u svakom momentu, s tim da se na sve narudžbine učinjene pre promene primenjuju pravila koja su važila do promene.

 

Promenom se ne smatra da je promenjen ugovor o kupoprodaji između Prodavca i bilo kojeg kupca na Platformi, već samo da su izmenjeni uslovi za naredne kupovine.

bottom of page