top of page

POLITIKA PRIVATNOSTI

Uvodne napomene

Ovaj ugovor predstavlja zvaničnu Politiku privatnosti sajta Boho Duša, koji se nalazi na internet domenu: www.bohodusa.com (u daljem tekstu: Platforma).

 

Obrada podataka koja se vrši na sajtu usklađena je sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (“Sl. glasnik RS”, br. 87/2018), a predstavlja odnos između Rukovaoca i Lica čiji se podaci obrađuju kao subjekata obrade:

 1. Rukovalac – je privredni subjekt JOVANA VUJINOVIĆ PR BOHODUŠA; Lovćenac, Matični broj: 67024940, PIB: 113712933 (u daljem tekstu: Vlasnik Platforme);

 2. Lice čiji se podaci obrađuju – je fizičko lice,koje na Platformi, na za to predviđenom mestu predaje lične podate (u daljem tekstu: Korisnik Platforme).

 

Politika privatnosti ima pravnu prirodu ugovora.Ovo je ugovor po pristupu, obzirom da Korisnik Platforme ima priliku da odbije ili prihvati važenje ove Politike privatnosti. Ukoliko Korisnik Platforme odbije da prihvati Politiku privatnosti, neće mu biti omogućen pristup određenim funkcijama Platforme.

 

Ugovor se zaključuje između Vlasnika Platforme (Rukovaoca) i Korisnika Platforme, a u momentu davanja saglasnosti na obradu podataka putem Platforme, od strane Korisnika Platforme.

 

Politika privatnosti se prihvata aktivnom radnjom lica koje time potvrđuje da je pročitalo i razumelo ovu Politiku privatnosti.

 

U slučaju da Korisnik Platforme ima problema sa razumevanjem Politike privatnosti, odnosno svojih prava u vezi sa zaštitom podataka o ličnosti, može se obratiti Vlasniku Platforme.

 

Politika privatnosti za cilj ima da omogući bezbednu obradu ličnih podataka Korisnika Platfome, odnosno da ustanovi obim, način, svrhu i pravni osnov obrade ličnih podataka putem Platforme.

Predmet

Član 1

Predmet Politike privatnosti je odnos koji nastaje između Rukovaoca/Vlasnika Platforme i Korisnika Platforme, a povodom obrade podataka putem Platforme sajta na internet domenu www.bohodusa.com.

Vrste podataka

Član 2

Vlasnik Platforme putem Platforme, prikuplja različite kategorije podataka koje možemo svrstati u tri grupe u odnosu na svrhu prikuplanja:

 1. Ime i prezime i imejl adresa Korisnika Platforme (imejl marketing);

 2. Ime i prezime, imejl adresa, lozinka (pravljenje profila)

 3. Adresa isporuke (isporuka proizvoda).

 

Ne prikupljaju se podaci o platnim karticama

Svrha prikupljanja podataka

Član 3

Svrha prikupljanja ličnih podataka iz člana 2. stav 1. tačka 1. je obaveštavanje o ponudama Vlasnika Platforme, kroz sistem imejl marketinga. O imejlovima koji se prikupljaju u ovu svrhu, Korisnik Platforme biće obavešteno na propisan način prilikom predaje imejla u bazu imejlova za ovu svrhu.

 

Svrha prikupljanjaličnih podataka iz člana 2. stav 1. tačka 2. je omogućavanje korisnicima sajta da naprave profil i time olakšaju sebi korišćenje Platforme.

 

Svrha prikupljanja ličnih podataka iz člana 2. stav 1. tačka 3. jeste sprovođenje pojedinačnog ugovora o kupoprodaji zaključenog između Vlasnika Platforme i Korisnika Platforme, odnosno dela sprovođenja ugovora koji se odnosi na isporuku robe. Nije obavezno da adresa bude adresa prebivališta ili boravišta korisnika sajta, odnosno kupca, već je to adresa gde korisnik sajta želi da mu roba bude dostavljena.

Pravni osnov prikupljanja podataka

Član 4

Pravni osnov prikupljanja ličnihpodataka iz člana 2.stav 1. tačka 1.jeizričita saglasnost lica da bude na listi za imejl marketing data u elektronskoj formi putem Platforme.

 

Pravni osnov prikupljanja ličnihpodataka iz člana 2. stav 1. tačka 2. je ugovor pod nazivom Uslovi korišćenja sajta, koji u elektronskoj formi potpisuje svako ko pravi profil na Platformi, a u skladu sa Zakonom o elektronskoj trgovini.

 

Pravni osnov prikupljanja ličnih podataka iz člana 2. stav 1. tačka 3. je ugovor o kupoprodaji zaključen putem Platforme.

Zaštita podataka

Član 5

Prikupljani podaci se čuvaju u elektronskoj formi, u bazama podataka kojima pristup ima ograničen broj lica u pravnom licu Vlasniku Platforme. Elektronski sistem je zaštićen antivirusom.

 

Hosting kompanija je u obavezi da podatke o ličnosti sa kojima dolazi u kontakt u vezi sa Platformom, tretira na isti način kao što Vlasnik Platforme tretira ove podatke.

 

U slučaju veće opasnosti po podatke ili veće ugroženosti podataka, kao što su curenje podataka, hakerski napad, krađe baza podataka, Vlasnik Platforme će o tome obavestiti Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

 

U slučaju sumnje da je neovlašćeno pristupljeno računarskim uređajima u vlasništvu Vlasnika Platformeisto će u najbržem mogućem vremenu promeniti šifre i preduzeti druge neophodne mere kako bi sprečio buduće aktivnosti koje vređaju sigurnost podataka o ličnosti Korisnika Platforme.

Rok čuvanja podataka

Član 6

Podaci o ličnosti neće biti zadržani duže nego što je to neophodno za ostvarenje svrhe za koju su obrađivani.Ukoliko je rok čuvanja podataka o ličnosti propisan zakonom, Vlasnik Platforme će zadržati podatke u datom zakonskom roku. Nakon ispunjenja svrhe, odnosno isteka zakonom propisanog roka za čuvanje podataka, podaci će biti trajno obrisani.

 

U određenim slučajevima, lični podaci se mogu čuvati duži vremenski period, za potrebe ispunjenja zakonskih obaveza ili za uspostavljanje, vršenje ili odbranu pravnog zahteva, u skladu sa važećim zakonima.

 

Svaki Korisnik Platforme može zahtevati brisanje svojih ličnih podataka u svako doba.

 

Obzirom da se podaci iz člana 2. stav 1. tačka 1. uzimaju u svrhu imejl marketinga, koji je trajan, odnosno vremenski neograničen, podaci dati u ovu svrhu brišu se isključivo izričitim zahtevom Korisnika ove usluge.

Veze (backlinkovi)

Član 7

Predmetna Platforma može sadržati linkove ka drugim sajtovima koji nisu pod kontrolomVlasnika Platforme i koji ne podležu ovoj Politici privatnosti. Ukoliko Korisnik Platforme pristupi drugim sajtovima koristeći date linkove, operateri ovih sajtova mogu prikupiti podatke od korisnika koje će koristiti u skladu sa svojim politikama zaštite privatnosti, koje nisu u obavezi da budu saglasne sa ovom Politikom privatnosti.

Kolačići (cookies)

Član 8

Platforma koristi kolačiće u cilju poboljšanja korisničkog iskustva.

 

O načinu korišćenja kolačića Korisnik Platforme može se informisati putem Politike kolačića.

Automatizovano donošenje odluka i profilisanje

Član 9

Vlasnik Platforme ne donosi odluke i ne vrši profilisanje automatizovano.

Prava lica čiji se podaci obrađuju

Član 10

Korisnik Platforme, čiji se podaci obrađuju putem sajta imaju sledeća prava u pogledu zaštite podataka o ličnosti:

 

 • Pravo na informisanje - Zaposleni i druga lica na koja se podaci odnose imaju pravo da budu informisani o svojim pravima, obavezama i o pitanjima koja se odnose na obradu njihovih podataka o ličnosti, u smislu ZZPL čak i pre nego što počne obrada tih podataka.

 

 • Pravo na pristup - Zaposleni i druga lica na koja se podaci odnose imaju pravo da zahtevaju od Društva da omogući pristup njihovim podacima o ličnosti, odnosno pravo da utvrde predmet, način, svrhu i obim obrade tih podataka, kao i na postavljanje pitanja o samoj obradi.

 

 • Pravo na ispravku i dopunu - Nakon izvršenog uvida, lica na koja se podaci odnose imaju pravo da od Društva zahtevaju ispravku, dopunu, odnosno ažuriranje obrađivanih podataka o ličnosti.

 

 • Pravo na brisanje - Lice na koje se podaci odnose može zahtevati od Društva brisanje njihovih podataka o ličnosti u skladu sa ZZPL, kao i prekid, odnosno privremenu obustavu obrade.

 

 • Pravo na povlačenje pristanka za obradu - U situacijama kada je pravni osnov za obradu ličnih podataka saglasnost lica na koje se podaci odnose, to lice ima pravo da u bilo kom trenutku povuče datu saglasnost, u pisanom obliku.

 

 • Pravo na ograničenje obrade - Lice na koje se podaci odnose, shodno ZZPL, ima pravo da zahteva od rukovaoca da se obrada njegovih podataka o ličnosti ograniči.

 

 • Pravo na prenosivost podataka - Lice na koje se podaci odnose može da zahteva prenošenje podataka o ličnosti drugom rukovaocu, kada je to tehnički izvodljivo, odnosno kada se lični podaci, koji su predmet zahteva za prenošenje, nalaze u strukturiranom i mašinski čitljivom formatu.

 

 • Pravo na prigovor i automatizovano donošenje pojedinačnih odluka - Ako smatra da je to opravdano u odnosu na posebnu situaciju u kojoj se nalazi, lice na koga se podaci odnose ima pravo da u svakom trenutku podnese rukovaocu prigovor na obradu njegovih podataka, kao i da se na to lice ne primenjuje odluka doneta isključivo na osnovu automatizovane obrade, uključujući i profilisanje, ako se tom odlukom proizvode pravne posledice po to lice ili ta odluka značajno utiče na njegov položaj.

 

Korisnik Platforme ima pravo da se protivi obradi ličnih podataka u cilju direktnog marketinga i zatraži ograničenje obrade u nekim drugim slučajevima.

 

Ukoliko Vlasnik Platforme namerava da dalje obrađuje podatke o ličnosti u drugu svrhu koja je različita od one za koju su podaci prikupljeni, dužan je da pre započinjanja dalje obrade, Korisniku Platforme pruži informacije o toj drugoj svrsi, kao i sve bitne informacije u skladu sa pravom na informisanje lica čiji se podaci obrađuju.

Prenos podataka trećim licima

Član 11

Vlasnik Platforme ne prenosi podatke trećim licima.

 

Vlasnik Platforme izvozi podatke iz zemlje, obzirom da se podaci čuvaju na serverima koji se nalaze u Irskoj.

 

U slučaju prodaje privrednog subjekta, Vlasnika Platforme, bazama podataka će se raspolagati u skladu sa zakonom i one mogu postati vlasništvo kupca Platforme.U takvom slučaju kupac će biti obavezan svim ranije potpisanim ugovorima koje je Vlasnik Platforme zaključio sa Korisnikom Platforme, a tu se podrazumevaju Uslovi korišćenja Platforme i ova Politika privatnosti.

Mehanizmi zaštite podataka o ličnosti

Član 12

U slučaju da Korisnik Platforme smatra da su mu neka prava u vezi ličnih podataka ugrožena, od strane Vlasnika Platforme ili trećeg lica, on može o tome izvestiti Vlasnika Platforme na imejl: info@bohodusa.com

 

U slučaju da Vlasnik Platforme ne odreaguje adekvatno na zahtev Korisnika koji smatra da su mu podaci ugroženi, on se može javiti Nadležnom organu za zaštitu podataka o ličnosti na teritoriji Republike Srbije, a to je Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti. Ovom organu se Korisnik Platforme može obratiti na adresi Bulevar kralja Aleksandra 15, 11000 Beograd, Republika Srbija, imejlom (office@poverenik.rs) ili telefonom (+381 11 3408 900).

Izmene politike privatnosti

Član 13

Vlasnik Platforme zadržava pravo da izmeni ovu Politiku privatnosti, u svakom trenutku kada se to čini prigodno, a sve izmene stupaju na snagu danom njihove objave. O svim značajnijim promenama ćete biti skladno obavešteni, a u slučaju suštinskih promena Korisnici Platforme će ponovo davati saglasnost na ovaj ugovor.

Završne odredbe

Član 14

Na sva pitanja koja nisu uređena ovim ugovorom, primenjivaće se odredbe Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (“Sl. glasnik RS”, br. 87/2018), kao i drugih propisa pravnog sistema Republike Srbije.

 

Član 15.

 

U slučaju spora proisteklog iz ovog ugovora nadležan je sud u Novom Sadu, u Srbiji.

 

 

U Novom Sadu,

Dana 25.05.2023. godine.

bottom of page