top of page

USLOVI KORIŠĆENJA SAJTA

Ovim Uslovima korišćenja uređuju se međusobna prava i obaveze u vezi sa korišćenjem sajta JOVANA VUJINOVIĆ PR BOHODUŠA (Lovćenac; Matični broj: 67024940; PIB: 113712933;) na domenu www.bohodusa.com (u daljem tekstu: „Platforma“).

 

Ovi Uslovi korišćenja čine sastavni deo Platforme i predstavljaju elektronski ugovor, ugovor po pristupu na čije odredbe korisnik sajta ne može uticati svojom voljom, već koje može samo prihvatiti kako su propisane od strane vlasnika Platforme, ugovor o pružanju usluga informacionog društva, a zaključen između:

 1. Vlasnika Platforme i

 2. Korisnika Platforme.

Opšti pojmovi

Član 1

Platforma – softver koji je predstavljen kroz veb-sajt Boho Duša, a na internet domenu bohodusa.com (IP adresa: https://bohodusa.com/).

 

Vlasnik Platforme – ova Platforma i domen predstavljaju vlasništvo JOVANA VUJINOVIĆ PR BOHODUŠA (Lovćenac; Matični broj: 67024940; PIB: 113712933;)

Korisnik Platforme – svako lice koje pristupa Platformi i samim time koristi Platformu bez obzira da li je sproveo i jednu aktivnu radnju na istoj.

 

Funkcije Platforme – sve funkcije koje Korisnik Platforme može pasivnom ili aktivnom radnjom sprovesti koristeći Platformu (tj. servis Platforme).

Uvodne odredbe

Član 2

Svim licima je zagarantovan slobodan pristup Platformi, odnosno svim delovima Platforme.

 

Korišćenje Platforme je dostupno isključivo na način i pod uslovima opisanim u ovim Uslovima korišćenja, na način i pod uslovima pod kojima se pruža usluga informacionog društva.

 

Integritet Platforme podrazumeva da Vlasnik Platforme zadržava pravo izmene, ukidanja (privremeno ili trajno) bilo kog elementa Platforme, usluga koje pruža, kao i sadržaja odnosno unosa koji se na te elemente odnose.

Predmet ugovora

Član 3

Predmet ugovora su:

 • Uslovi pod kojima lica mogu pristupiti i koristiti Platformu;

 • Funkcije Platforme;

 • Način zasnivanja pravnog odnosa između Vlasnika Platforme i Korisnika Platforme.

 

Svrha (uloga) Platforme je da Korisniku Platforme omogući korišćenja funkcija (servisa) Platforme, koji se sastoji u pružanju digitalnih usluga i u elektronskoj trgovini proizvodima.

Obaveze vlasnika Platforme

Član 4

Vlasnik Platfome obezbeđuje funkcionisanje Platforme i time izvršavanje funkcija Platforme.

 

Vlasnik Platforme je obavezan da poštuje Uslove korišćenja i da poštuje prava Korisnika Platforme koja proisteknu iz pravnog odnosa nastalog putem Platforme.

Obaveze korisnika Platforme

Član 5

Korisnik je obavezan da Platformu koristi u skladu sa svrhom Platforme i Uslovima korišćenja sa kojima se saglasio, odnosno na koje je pristao.

 

Korisnik Platforme odgovoran je za čuvanje sopstvenih podataka i prihvata odgovornost za sve aktivnosti koje sprovodi na Platformi.

 

Korisnik Platforme je dužan da ispuni obaveze preuzete putem Platforme u okviru pravnog odnosa nastalog putem Platforme između njega i Vlasnika Platforme.

Funkcionisanje Platforme

Član 6

Svima je jednako dostupan pristup Platformi. Na svaki pojedinačni pristup sadržajima i funkcijama Platforme primenjuju se ovi Uslovi korišćenja.

 

Korisnici Platformu mogu koristiti kako bi prikupljali informacije i/ili kako bi koristili servise (usluge i proizvode) Vlasnika Platforme koje on nudi putem Platforme.

Funkcije Platforme

Član 7

Sajt ispunjava sledeće funkcije:

 1. Informaciona funkcija;

 2. Funkcija profilisanja;

 3. Funkcija komentarisanja;

 4. Funkcija četa;

 5. Reklamna funkcija;

 6. Uslužna funkcija;

 7. Prodajna funkcija.

 

Informaciona funkcija je jedina statična funkcija sajta, odnosno nije potrebna ni jedna aktivna radnja Korisnika Platforme da bi funkcija bila ispunjena. Sve ostale funkcije su dinamičke i zahtevaju aktivnu radnju Korisnika Platforme, gde te aktivne radnje su usmerene na davanje prihvat na Platformi prezentovane ponude, odnosno na pristanak na uslove iskorišćavanja funkcija koje uređuje ovaj ugovor.

 

Sajt ne podržava funkciju profilisanja korisnika, komentarisanja, niti funkciju komunikacije između korisnika.

Funkcija profilisanja

Član 8

Vlasnik Platforme omogućava Korisniku Platforme pravljenje profila.

 

Pravljenje profila iziskuje ostavljanje podataka u skladu sa Politikom privatnosti.

 

Za tačnost podataka odgovoran je isključivo Korisnik Platforme. Pogrešni podaci mogu dovesti do dostave na pogrešnu adresu. Ukoliko je za to odgovoran Korisnik Platforme, on snosi troškove nastale zbog ove greške.

 

Profil nije uslov za kupovinu na sajtu, ali ubrzava i time olakšava ovu funkciju.

 

Posedovanje profila je preduslov za funkciju komentarisanja i funkciju četa.

Funkcija komentarisanja

Član 9

Korisnik Platforme ima omogućenu funkciju komentarisanja. Komentari se mogu ostavljati u sekciji koja je za to predviđena, za svaki pojedinačni proizvod.

 

Vlasnik Platforme ne može kontrolisati sadržinu pojedinačnih komentara, niti odgovarati za kršenje prava koje eventualno učine Korisnici Platforme. Korisnici Platforme se upućuju da su obavezni da poštuju sve zakone Republike Srbije dok koriste funkciju četa, te da se suzdrže od povreda intelektualne svojine trećih lica, kao i od povrede ličnih podataka trećih lica, te da ne koriste netrpeljiv, uvredljiv jezik.

 

Ukoliko Korisnik Platforme smatra da je drugi Korisnik Platforme povredio njegova prava, on može da se obrati Vlasniku Platforme na imejl: info@bohodusa.com sa zahtevom za uklanjanje komentara koji vređa njegova prava. Vlasnik Platforme će u roku od 48 sati (radnih dana) odgovoriti na prijavu povrede prava.

 

Vlasnik Platforme zadržava pravo da svaki komentar ukloni sa Platforme.

Funkcija četa

Član 10

Profilisani Korisnici Platforme mogu se međusobno dopisivati, na delu sajta predviđenom za to.

 

Lični čet je privatan, i treća lica nemaju pristup sadržini četa.

 

Vlasnik Platforme ne može kontrolisati sadržinu četa, niti odgovarati za prekršaje koje eventualno učine Korisnici Platforme. Korisnici Platforme se upućuju da su obavezni da poštuju sve zakone Republike Srbije dok koriste funkciju četa, te da se suzdrže od povreda intelektualne svojine trećih lica, kao i od povrede ličnih podataka trećih lica, te da ne koriste netrpeljiv, uvredljiv, preteći jezik.

Reklamna funkcija

Član 11

Vlasnik Platforme je ovlašćen da putem Platforme predstavlja reklame za sopstvene usluge i proizvode, ali isto tako i za druge kompanije.

 

Putem Platforme Vlasnik Platforme prikuplja kontakt podatke Korisnika Platforme, odnosno imejla, a kroz formular na sajtu namenjen izričito za reklamnu funkciju, odnosno imejl-marketing (newsletter).

 

Podaci iz prethodnog stava, tako prikupljeni, formiraju bazu podataka za reklamnu komunikaciju Vlasnika Platforme prema Korisnicima Platforme. Korisnicima Platforme je u skladu sa Politikom privatnosti unapred iskazano u koju svrhu se prikupljaju podaci.

Uslužna funkcija

Član 12

Vlasnik Platforme putem sajta pruža usluge informacionog društva, odnosno usluge na daljinu.

 

Vlasnik Platforme pruža jednu vrstu usluga u skladu sa stavom 1. ovog člana:

 1. Narudžbina (kupoprodaja) proizvoda.

Prodajna funkcija

Član 13

Vlasnik Platforme putem Platforme oglašava i prodaje proizvode u okviru sajta, koji funkcioniše kao digitalna prodavnica.

 

Ponuda sadrži određeni obim informacija o datim proizvodima. Ukoliko su potrebne dodatne informacije o nekom proizvodu, potrebno je kontaktirati kompaniju Vlasnika Platforme.

Sprovođenje ugovora nastalog putem Platforme

Član 14

Na svaki pojedinačni ugovor o kupoprodaji koji bude zaključen između Korisnika Platforme i Vlasnika Platforme, primenjivaće se Opšti uslovi poslovanja kompanije Vlasnika Platforme.

 

Narudžbina proizvoda, zaključenje pojedinačnog ugovora o kupoprodaji, odustanak od ugovora, reklamacija, kao i druga prava potrošača su uređeni Opštim uslovima poslovanja kompanije Vlasnika Platforme.

Zaštita podataka o ličnosti

Član 15

Platforma obezbeđuje zaštitu podataka o ličnosti u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

 

Pravila o prikupljanju podataka na ovom sajtu su utvrđena Politikom privatnosti kao zasebnim ugovorom, a sa čijom se sadržinom možete upoznati na sledećem linku.

 

Korisnik Platforme je u obavezi da pored Uslova korišćenja pristane, aktivnom radnjom prihvatanja, i na Politiku privatnosti kao poseban dokument kako bi mogao da koristi funkcije Platforme.

Kolačići

Član 16

Platforma koristi kolačiće, pri svakom pojedinačnom pristupu Platformi od strane svakog Korisnika Platforme, a u skladu sa Politikom kolačića, kao zasebnim ugovorom, sa čijom se sadržinom možete upoznati na sledećem linku.

Nediskriminaciona klauzula

Član 17

Platforma omogućava svim zainteresovanim fizičkim licima pristup servisu i uživanje u pogodnostima koje Platforma pruža bez diskriminacije, neposredne ili posredne, po bilo kom osnovu, a naročito po osnovu rase, pola, nacionalne pripadnosti, društvenog porekla, rođenja, veroispovesti, političkog ili drugog uverenja, imovnog stanja, kulture, jezika, starosti i psihičkog ili fizičkog invaliditeta.

Odgovornost

Član 18

Vlasnik Platforme nije odgovoran za tačnost informacija koje korisnici postavljaju na Platformu.

 

Vlasnik Platforme ne snosi nikakvu pravnu i materijalnu odgovornost.

 

Predmetna Platforma nije zamena za profesionalnu konsultantsku uslugu ili bilo koje druge usluge koje nisu navedene u ovim Uslovima niti Platforma pruža ili obezbeđuje bilo kakve druge usluge osim opisane usluge informacionog društva.

Prestanak ugovora

Član 19

Ovaj ugovor zaključen je na neodređeno vreme.

 

Ovaj ugovor se primenjuje samo na posete Korisnika Platformi i aktivnosti na Platformi. Raskid ugovora nije potreban, jednostavnim nekorišćenjem Platforme ugovor nema nikakva pravna dejstva prema Korisniku Platforme koji ga je potpisao pri korišćenju Platforme.

 

Vlasnik Platforme zadržava pravo da uskrati pristup Platformi svakom Korisniku Platforme koji ne poštuje ove Uslove korišćenja i svoje obaveze preuzete potpisivanjem ovog ugovora.

Promena uslova korišćenja

Član 20

Vlasnik Platforme može promeniti dokument Uslove korišćenja Platforme. Time se ne smatra da je izmenjen postojeći (niti zaključen novi) ugovor između Vlasnika Platforme i Korisnika Platforme, već će isti ponovo biti dat Korisniku Platforme kako bi se usaglasio sa istim. Pri sledećem pristupu Platformi će Korisnik Platforme moći da ponovno, aktivnom radnjom, prihvati Uslove korišćenja u novom obliku.

Završne odredbe

Član 21

Na sva pitanja koja nisu uređena ovim ugovorom, primenjivaće se odredbe Zakona o elektronskoj trgovini, Zakona o obligacionim odnosima, Zakona o zaštiti potrošača, kao i drugih propisa pravnog sistema Republike Srbije.

Član 22

U slučaju spora proisteklog iz ovog ugovora nadležan je sud u Novom Sadu, u Srbiji.

 

 

U Novom Sadu,

Dana 25.05.2023. godine.

bottom of page